Informazzjoni ghall-ghalliema
Mer]ba

B]ala omm u b]ala g]alliema ]assejt il-]tie[a li no]loq din il-websajt fejn fiha nsibu taqbiliet tradizzjonali Maltin (Maltese Nursery Rhymes), g]aliex in]oss li f'[ie] l-ilsien Malti, huwa importanti li dawn it-taqbiliet jer[g]u jsibu l-qawmien tag]hom. Jien jiddispja`ini ]afna meta nisma taqbiliet barranin ji[u maqlubin
g]all-Malti u fl-istess ]in t-taqbil tag]na ji[i skartat. G]alhekk f'din il-websajt idde`idejt li ninkludi mhux sempli`iment lista ta' taqbiliet i\da anki attivitajiet, lezzjonijiet u ri\orsi relatati mag]hom (g]all-ewwel u t-tieni sena ta' l-iskola Primarja), biex dawn iservu ta' e\empju ta' kif it-taqbiliet Maltin jistg]u ji[u nkorporati fil-lezzjonijiet tag]na u jkollhom b]ala g]anijiet l-istess miri tal-Kurrikulu Nazzjonali.
A]na l-Maltin g]andna kultura rikka. Ejjew nib\g]u g]aliha u
ng]allmu lit-tfal japprezzawha.

Maria Attard, G]alliema tal-ICT.


Sabiex tara din il-websajt sewwa ikollok b\onn il-font Arius. Mur fis- sezzjoni ri\orsi ]alli tkun tista' tiddownlowdja dan il-font.


Id-drittijiet kollha huma riservati. L-ebda parti minn din il-websajt ma tista' ti[i mibjug]a jew riprodotta fi kwalunkwe forma u bi kwalunkwe metodu ta' stampar inklu\ il-fotokopja jew b'xi sistema o]ra g]all-u\u kummer`jali.
Maria Attard © - 2004

( D]ul ) ( Informazzjoni ) ( Taqbil ) ( Ri\orsi ) ( Xog]ol ) ( Kummenti ) ( }ajr )